ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Η μεταφορά είναι διαθέσιμη μόνο αν υπάρχει ήδη
εγκατεστημένη κάρτα micro SD (32 Gb το ανώτατο).

 

Πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης που αντιστοιχεί στην
επικύρωση .


Όταν στην κίτρινη περιοχή, στο κάτω μέρος της οθόνης,
εμφανιστεί η ένδειξη «100%», σημαίνει ότι η μεταφορά έχει
ολοκληρωθεί.

 


Πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης που αντιστοιχεί στο
για να επιστρέψετε στην οθόνη ρυθμίσεων ή σε αυτήν
που αντιστοιχεί στο για να επιστρέψετε στην οθόνη
υποδοχής.


Σημείωση: οι φωτογραφίες δεν διαγράφονται από την
οθόνη. Για να διαγράψετε τις φωτογραφίες, βλ. «6.1.4
Φωτογραφίες επισκεπτών στη μνήμη».

 

 

Comment pouvons-nous vous aider ?

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question ? Nous vous invitons à nous transmettre votre demande en ouvrant un ticket. Nous vous répondrons au plus vite.

Ouvrir un ticket Mes tickets