Πώς μπορώ να διαχειριστώ τις φωτογραφίες στη μνήμη της οθόνης V®350 Connect;

Για να δείτε τις φωτογραφίες της μνήμης που ελήφθησαν κατά την απουσία σας ή χειροκίνητα, πρέπει να
πατήσετε το εικονίδιο : εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:

Σημείωση: στην κίτρινη περιοχή επάνω αριστερά, το X/XX υποδεικνύει τον αριθμό της νέας φωτογραφίας
και το πλήθος φωτογραφιών που δεν έχετε προβάλει. Η μπλε περιοχή κάτω αριστερά υποδεικνύει την
ημερομηνία και την ώρα της απεικονιζόμενης φωτογραφίας.
Όλες οι φωτογραφίες που δεν έχετε προβάλει περιβάλλονται από κίτρινο πλαίσιο.
Από την οθόνη αυτή μπορείτε να:
• Μεταβείτε στην επόμενη φωτογραφία πατώντας το πλήκτρο συντόμευσης που αντιστοιχεί στο βέλος : 

 

Σημείωση: Αφότου ξεκινήσει η κύλιση των φωτογραφιών, το βέλος επιτρέπει τη μετάβαση στην
προηγούμενη φωτογραφία και το βέλος στην επόμενη φωτογραφία.
• Διαγράψετε την απεικονιζόμενη φωτογραφία πατώντας το πλήκτρο συντόμευσης που αντιστοιχεί στον
κάδο απορριμμάτων :  

Σημείωση: πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης για να ολοκληρώσετε την ενέργεια.
19
• Διαγράψετε όλες τις φωτογραφίες πατώντας το πλήκτρο συντόμευσης που αντιστοιχεί στο .

Εμφανίζεται η επόμενη οθόνη:

Σημείωση: πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης για να ολοκληρώσετε την ενέργεια. Εμφανίζεται η
επόμενη οθόνη:

Σημείωση: πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης για να επιστρέψετε στην οθόνη υποδοχής.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question ? Nous vous invitons à nous transmettre votre demande en ouvrant un ticket. Nous vous répondrons au plus vite.

Ouvrir un ticket Mes tickets