ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ

Στο τέλος της εγκατάστασης, συνδέστε στο ρεύμα το
μηχανισμό της αυλόπορτας και μετά το ασύρματο σύστημα
θυροτηλεόρασης.
Η οθόνη και το LED λειτουργίας στο τμήμα της εσωτερικής
οθόνης ανάβουν. Μπορείτε εν συνεχεία να προβείτε στις
ρυθμίσεις.
Σημαντικό: Το τροφοδοτικό πρέπει να είναι εγκατεστημένο
σε απόσταση 8 m το ανώτατο από την εσωτερική οθόνη και
η πρόσβαση σε αυτό να είναι εύκολη.

 

 

Comment pouvons-nous vous aider ?

Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question ? Nous vous invitons à nous transmettre votre demande en ouvrant un ticket. Nous vous répondrons au plus vite.

Ouvrir un ticket Mes tickets